உடல் பாதுகாப்பு கல்வியின் அவசியம்

இந்தப் பயிலரங்கானது பெற்றோர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களை இலக்காகக் கொண்டு நடத்தப்படுகிறது. துஷ்பிரயோகங்களில் இருந்து பிள்ளைகளை பாதுகாக்க அவர்களின் பராமரிப்பாளர்களை தயார்படுத்துவதும், ஏன் உடல் பாதுகாப்பு கல்வியானது பிள்ளைகளை வேட்டையாடுபவர்களிடம் இருந்து பாதுகாக்க உதவுகிறது என்பதை புரிய வைப்பதும் இதன் குறிக்கோள் ஆகும் 

உடல் பாதுகாப்பு கல்வி 

முழு விளக்கக்காட்சியையும் பதிவிறக்கவும்: