மாதவிடாய் ஆரோக்கியம்

இந்த பயிலரங்கமானது 9 வயதுக்கு மேற்பட்ட பிள்ளைகளை இலக்காகக் கொண்டது. மாதவிடாய் பற்றிய துல்லியமான தகவல்களை வழங்குவதும், அது பற்றிய தவறான தவறான கருத்துக்கள் பிள்ளைகள் மத்தியில் இருந்தால் சரிசெய்வதும் இதன் குறிக்கோளாகும்.

மாதவிடாய் மற்றும் மாதவிடாய் ஆரோக்கியம்

முழு விளக்கக்காட்சியையும் பதிவிறக்கவும்: