උපකාර ලබා ගත හැකි ස්ථාන

මෙම සංවිධාන අපහසු තත්වයන්ට මුහුණ දෙන පුද්ගලයින්ට නොමිලේ සහ රහසිගත සහය ලබා දෙයි. අවශ්‍ය ඕනෑම අවස්ථාවක උපකාර සඳහා ඔවුන් හා සම්බන්ද වන්න.

සියදිවි නසාගැනීමේ සිතුවිලි

මනෝවිද්යාත්මක සහාය

CCC පදනම

පැය 24 ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය: 1333

විද්යුත් තැපෑල: info@1333.lk

මනෝවිද්යාත්මක සහාය

සුමිත්‍රයෝ

දුරකථන අංක: 011 2 696 666 / 011 2692909 / 011 2683555

විද්යුත් තැපෑල: sumithra@sumithrayo.org

වෙබ් අඩවිය: srilankasumithrayo.lk

ලිපිනය (write or visit): 60B, Horton Place, Colombo 07

විවෘත වේලාවන්: 365 days a year, 9 am – 8 pm

ළමා ආරක්ෂාව

වාර්තා කිරීමට

ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය

පැය 24 ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය: 1929

විද්යුත් තැපෑල: ncpa@childprotection.gov.lk

වෙබ් අඩවිය: www.childprotection.gov.lk

ලිපිනය: 330, තලවතුගොඩ පාර, මාදිවෙල, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර

විවෘත වේලාවන්: සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා, පෙ.ව 8.30 – ප.ව 4.30

නීතීමය සහ මානසික සහාය

ළමා ආරක්ෂක බලකාය

දුරකථන අංක: 011 4 848 856 / 0777 388 212

විද්යුත් තැපෑල: milani@childprotectionforce.org, wasana@childprotectionforce.org

වෙබ් අඩවිය: www.childprotectionforce.org 

ලිපිනය: 599/1/A/1, අකුරේගොඩ පාර, පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල

විවෘත වේලාවන්: සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා, පෙ.ව 8.30 – ප.ව 5

මනෝවිද්යාත්මක සහාය

LEADS Sri Lanka (ලීඩ්ස් ශ්‍රී ලංකා)

දුරකථන අංකය: 011 4 000 259

විද්යුත් තැපෑල: info@leads.lk 

වෙබ් අඩවිය: www.leads.lk

ලිපිනය: 25, රෝහල් පාර, දෙහිවල

විවෘත වේලාවන්: සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා, පෙ.ව 8 සිට ප.ව 4.30 දක්වා

කාන්තාවන්ට එරෙහි හිංසනය

වාර්තා කිරීමට

කාන්තා උපකාරක අංකය: 1938

හදිසි පොලිස් ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය: 119

ශ්‍රී ලංකා පොලිස් කාන්තා කාර්යාංශය: 0112 444 444

ළමා හා කාන්තා අපයෝජන වැළැක්වීමේ කාර්යාංශය: 011 218 6055

මාර්ගගත වාර්තාකරණය: www.telligp.police.lk 


ඔබේ ප්‍රාදේශීය පොලිස් ස්ථානයේ කාන්තා සහ ළමා කාර්යාංශය පොලිස් ස්ථාන පිහිටීම්: www.police.lk/?page_id=3833

නවාතැන්, නීතිමය සහ මානසික සහාය

Women In Need (WIN) (විමෙන් ඉන් නීඩ්)

පැය 24 ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය: 077 567 6555 

දුරකථන අංක: 025 2225708 (අනුරාධපුර), 055 2224395 (බදුල්ල), 065 2228388 (මඩකලපුව), 011 2671411 (කොළඹ), 021 2225708 (යාපනය), 041 2233760 (මාතර)

විද්යුත් තැපෑල: connect@winsl.net

වෙබ් අඩවිය: www.winsl.net

ලිපිනය: 25, ටිකෙල් පාර, කොළඹ 08; 

නිවාස: කොළඹ, මාතර, මඩකලපුව

විවෘත වේලාවන්: සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා, පෙ.ව 9  – ප.ව 4.30, සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා, 9 am – 12 pm (පෝය සහ රජයේ නිවාඩු දින ඇතුලත්ව)

නීතිමය සහාය

ශ්‍රී ලංකා නීති ආධාර කොමිෂන් සභාව

දුරකථන අංක: 0115 335 329 / 0115 335 281

විද්යුත් තැපෑල: legalaid@sltnet.lk

වෙබ් අඩවිය: https://www.moj.gov.lk/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=179&lang=si

ලිපිනය: 129, අලුත්කඩේ වීදිය, කොළඹ 12

විවෘත වේලාවන්: සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා, පෙ.ව 8.15 - ප.ව. 4.15

නවාතැන් සහ නීතිමය සහාය

Sisters At Law (නීතිඥ සහෝදරියන්)

දුරකථන අංකය: 011 207 6985

විද්යුත් තැපෑල: info@sistersatlaw.org 

වෙබ් අඩවිය: sistersatlaw.org 

නීතිමය සහ මානසික සහාය

කාන්තාවන් පිළිබඳ ජාතික කමිටුවේ පැමිණිලි මධ්යස්ථානය

දුරකථන අංක: 011 218 6063 / 011 218 7038

ලිපිනය: 5 වන මහල, සෙත්සිරිපාය II අදියර, බත්තරමුල්ල

නවාතැන්

සම්බෝල පදනම

දුරකථන අංකය: 0767 516 596

විද්යුත් තැපෑල: info@sambolsetting.org 

වෙබ් අඩවිය: www.sambolfoundation.org

මානසික සෞඛ්‍ය

මනෝවිද්යාත්මක සහාය

ජාතික මානසික සෞඛ්‍ය ආයතනය (NIMH)

පැය 24 ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය: 1926

දුරකථන අංක: 011 257 8234 හෝ  011 257 8237

විද්යුත් තැපෑල: info@nimh.health.gov.lk

වෙබ් අඩවිය: nimh.health.gov.lk

ලිපිනය: ජාතික මානසික සෞඛ්‍ය ආයතනය, මුල්ලේරියාව නව නගරය

විවෘත වේලාවන්: පැය 24 පුරා

මනෝවිද්යාත්මක සහාය

සුමිත්‍රයෝ

දුරකථන අංක: 011 2 696 666 / 011 2692909 / 011 2683555

විද්යුත් තැපෑල: slssumithrayo@gmail.com 

වෙබ් අඩවිය: srilankasumithrayo.lk

ලිපිනය (ලිපි යැවීමට හෝ පුද්ගලිකව යෑමට): 60බී හෝටන් පෙදෙස, විජේරාම මාවත, කොළඹ 07

විවෘත වේලාවන්: දින 365 ම, පෙ.ව 9  - ප.ව 8

ළමුන් සඳහා මනෝවිද්යාත්මක සහාය

ශාන්ති මාර්ගම්

දුරකථන අංක (පෙ.ව 8 – ප.ව 10, සතියේ දින 7ම): 071 763 9898

විද්යුත් තැපෑල: shanthimaargam@gmail.com

වෙබ් අඩවිය: shanthimaargam.org

ලිපිනය: 69/17, ගෝතමී පාර, බොරැල්ල

විවෘත වේලාවන්: අඟහරුවාදා සිට සිකුරාදා දක්වා, පෙ.ව 9.30 - ප.ව 5 දක්වා සහ සෙනසුරාදා, පෙ.ව 9.30  - ප.ව 1 

ළමුන් සඳහා මනෝවිද්යාත්මක සහාය

ළමා නව යොවුන් සහ පවුල් සේවා (CAFS)

දුරකථන අංකය: 076 406 7004

විද්යුත් තැපෑල: cafslanka@gmail.com 

වෙබ් අඩවිය: cafs.lk

ලිපිනය: 50/13, පැරණි කැස්බෑව පාර, බොරලැස්ගමුව

විවෘත වේලාවන්: අඟහරුවාදා සිට සිකුරාදා දක්වා, පෙ.ව. 9 - ප.ව. 5 සහ සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 9 - ප.ව. 2

අන්තර්ජාලය පදනම් කරගත් ප්‍රචණ්ඩත්වය

වාර්තා කිරීමට

ඔබේ ප්‍රාදේශීය පොලිස් ස්ථානයේ කාන්තා සහ ළමා කාර්යාංශය: www.police.lk/?page_id=3833


CID සයිබර් අපරාධ ඒකකය

දුරකථන අංක: 011 232 6979 / 011 243 2746 / 011 233 7432

විද්යුත් තැපෑල: dir.cid@police.lk සහ telligp@police.lk / report@cid.police.gov.lk / socialmedia@cid.police.gov.lk 

විවෘත වේලාවන්: පැය 24 පුරා

තාක්ෂණික සහාය

ශ්‍රී ලංකා පරිගණක හදිසි ප්‍රතිචාර සංසදය (Sri Lanka CERT)

දුරකථන අංක (සතියේ දින තුල පෙ.ව 8 - ප.ව 8): 011 2 691 692

විද්යුත් තැපෑල: report@cert.gov.lk 

වෙබ් අඩවිය: www.cert.gov.lk

ලිපිනය: Room 4-112, බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව (BMICH), බෞද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 07

විවෘත වේලාවන්: සතියේ දින තුල,පෙ.ව 9 – ප.ව 5

නීතිමය සහාය

ද ග්‍රාස්රූටඩ් ට්‍රස්ට් (The Grassrooted Trust)

දුරකථන අංක: 0718 015702 / 0763 488622 / 0718 015702

වටස්ඇප්: 0763 488622 / 0718 015702

විද්යුත් තැපෑල: trust@grassrooted.net 

වෙබ් අඩවිය: www.bakamoono.lk

ලිපිනය: 365/1C, බටකැටිය පාර, උඩුමුල්ල, මුල්ලේරියාව

LGBTQIA+ ගැටලු

මනෝවිද්යාත්මක සහාය

එක්විටේ (Equité)

දුරකථන අංක: 071 703 3298

විද්යුත් තැපෑල: equitesrilanka2019@gmail.com   

ෆේස්බුක්: www.facebook.com/equitesrilanka 

ඉන්ස්ටග්‍රෑම්: www.instagram.com/equite_srilanka

නීතිමය සහාය

අයි ප්‍රෝබෝනෝ ශ්‍රී ලංකා (iProBono Sri Lanka)

වටස්ඇප්: +44 7883 339 886

ලිංක්ඩ්ඉන් (LinkedIn): www.linkedin.com/showcase/iprobono-sri-lanka

අමතන්න: i-probono.com/contact-us 

ඔසප් වීම සහ ප්‍රජනක සෞඛ්‍යය

වෛද්‍ය, තොරතුරු සහ මානසික සහාය

පවුල් සැලසුම් සංගමය (FPA)

නිර්නාමික කතාබස් සේවාව: www.fpasrilanka.org/ask-sri

දුරකථන අංක: 011 255 5455 / 011 258 0915 / 011 255 6611

විද්යුත් තැපෑල: info@fpasrilanka.org

වෙබ් අඩවිය: www.fpasrilanka.org

ලිපිනය: 37/27 බුලර්ස් පටුමග, කොළඹ 7

විවෘත වේලාවන්: සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා, 8.30 am – 4.30 pm (රජයේ සහ බැංකු නිවාඩු හැර)

වෛද්‍ය සහ තොරතුරු සහාය

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රසව හා නාරිවේද වෛද්‍යවරුන්ගේ විද්‍යාලය

ගැබිණි මව්වරුන් සඳහා පැය 24 පුරා ක්‍රියාත්මක ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය: 0710 301 225

මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වීම

මනෝවිද්‍යාත්මක සහාය

දුම්කොළ සහ මධ්‍යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය (NATA)

දුරකථන අංක: 1948

විද්යුත් තැපෑල: info@nata.gov.lk

වෙබ් අඩවිය: www.nata.gov.lk

ලිපිනය: 11 වන මහල, A කොටස, සෙත්සිරිපාය II අදියර, බත්තරමුල්ල

විවෘත වේලාවන්: සතියේ දින තුල,පෙ.ව 8 – ප.ව 4.15

මනෝවිද්‍යාත්මක සහාය

මැල් මැදුර

දුරකථන අංක: 011 2 693 460 / 011 2 694 665

විද්යුත් තැපෑල: melmedura@sltnet.lk

වෙබ් අඩවිය: www.melmedura.org

ලිපිනය: 60බී, හෝටන් පෙදෙස, කොළඹ 07

විවෘත වේලාවන්: සඳුදා සිට සෙනසුරාදා දක්වා, පෙ.ව 8.30  – ප.ව 4.30

ආබාධිකත්වය

මූල්‍ය සහ ජීවන ආධාර, ප්‍රවේශ විය නොහැකි බව පැමිණිලි කිරීම

ආබාධ සහිත පුද්ගලයින් සඳහා වන ජාතික ලේකම් කාර්යාලය

දුරකථන අංකය: 0112 877 374

විද්යුත් තැපෑල: info@nspd.gov.lk

වෙබ් අඩවිය: www.nspd.gov.lk

ලිපිනය: 1 වන මහල, සෙත්සිරිපාය II අදියර, බත්තරමුල්ල

FacebookInstagramLinkedIn