පරිත්‍යාග කරන්න

අධ්‍යාපනයට ශ්‍රී ලංකාව විපරිවර්තනය කළ හැකි බවත්, Safe Circles ඉදිරිපත් කිරීම මඟින් ඕනෑම කෙනෙකුට ජීවිතයක් වෙනස් කළ හැකි බවත් අපි විශ්වාස කරමු.

 

ඔබ අපගේ වෑයම සඳහා සහය වීමට කැමති නම්, කරුණාකර www.tribefunds.lk/projects/safecircles වෙත පිවිස අපගේ සමූහයට අරමුදල් සැපයීමේ ව්‍යාපාරයට රුපියල් 1,000ක් හෝ ඊට වැඩි මුදලක් පරිත්‍යාග කරන්න. සෑම පරිත්‍යාගයක්ම ශ්‍රී ලාංකීය දරුවෙකුගේ අර්ථවත් අධ්‍යාපනය සඳහා යොමු වේ. 


වෙනසක් සිදුවන තාක් බලා නොසිට, අදම ශ්‍රී ලංකාවේ අනාගතය නැවත ලබා ගනිමු.