ශරීර ආරක්ෂණ අධ්‍යාපනයේ අවශ්‍යතාවය

මෙම වැඩමුළුව දෙමාපියන් සහ ගුරුවරුන් ඉලක්ක කර ඇත. එහි පරමාර්ථය වන්නේ තම දරුවන් අපයෝජනයෙන් ආරක්ෂා කර ගැනීමට රැකබලා ගන්නන් සන්නද්ධ කිරීම සහ ශරීර ආරක්ෂණ අධ්‍යාපනය දරුවන් වියහැකි විලෝපිකයන්ගෙන් ආරක්ෂා කිරීමට උපකාරී වන්නේ මන්දැයි තේරුම් ගැනීමයි.

ශරීර ආරක්ෂණ අධ්‍යාපනය

සම්පුර්ණ පත්‍රිකාව පහලින් ලබා ගන්න: