உடல் ரீதியான தண்டனை

இந்தப் பயிற்சிப்பட்டறையானது பெற்றோர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களை இலக்காகக் கொண்டு,  உடல் ரீதியான தண்டனைகளினால் ஏற்படும் ஆபத்துகள் பற்றியும் மற்றும் பிள்ளைகளின் நடத்தையை நேர்மறையாக  மாற்றுவதற்கான  மாற்று வழிமுறைகள் பற்றியும்  விளக்குகிறது.

பிள்ளைகளை அடிக்காதீர்கள்

முழு விளக்கக்காட்சியையும் பதிவிறக்கவும்: