ආදර සබඳතා තුළ ආරක්ෂාව

මෙම වැඩමුළුව වයස අවුරුදු 14 සහ ඊට වැඩි පුද්ගලයින් ඉලක්ක කර ඇත. එහි පරමාර්ථය වන්නේ ආදර සම්බන්ධතාවයක් ආරක්ෂිත සහ සෞඛ්‍ය සම්පන්න වන්නේ කෙසේ දැයි තේරුම් ගැනීමට උපකාර කිරීම, අනාරක්ෂිත සබඳතාවක සලකුණු හඳුනා ගැනීම සහ තමන්ව ආරක්ෂා කර ගැනීමට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග මොනවාදැයි ඉගෙන ගැනීමයි.

ආරක්ෂිත සහ අනාරක්ෂිත සබඳතා

සම්පුර්ණ පත්‍රිකාව පහලින් ලබා ගන්න: