ආබාධිතභාවය

මෙම වැඩසටහන නිර්මාණය කල ඇත්තේ 16+ ළමුන් හා වැඩිහිටයන් සඳහාය. මෙහි අරමුණ ආබාධිතභාවය සහ ආබාධ සහිත පුද්ගලයින් පිලිබඳ පවතින සමාජීය වියුහ ගැන දැනුවත් කිරීමයි. ආබාධිතභාවය පිලිබඳ අපගේ අදහස් හා ආබාධ සහිත පුද්ගලයින් සමඟ අපි එදිනදා හැසිරෙන අයුරු වඩාත් ගරුත්වයකින් කිරීම ඉතා වැදගත් බවත් මෙයින් පෙන්වා දෙයි.       

ආබාධිතභාවය පිලිබඳ කතා කරමු 

සම්පුර්ණ පත්‍රිකාව පහලින් ලබා ගන්න: