ඔසප් සෞඛ්‍යය 

මෙම වැඩමුළුව අවුරුදු 9+ දරුවන් ඉලක්ක කර ඇත. එහි පරමාර්ථය වන්නේ ඔසප් වීම පිළිබඳ නිවැරදි තොරතුරු සැපයීම සහ මාතෘකාව පිළිබඳ දරුවන්ට ඇති වැරදි අදහස් නිවැරදි කිරීමයි.

ඔසප් වීම සහ ඔසප් සෞඛ්‍යය 

සම්පුර්ණ පත්‍රිකාව පහලින් ලබා ගන්න: