කාන්තා අයිතීන්

මෙම වැඩමුළුව වයස අවුරුදු 16+ අතර ළමුන් ඉලක්ක කර ගෙන ඇත. එහි අරමුණ ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ තත්ත්වය පිළිබඳ දත්ත ලබා දීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තා අයිතිවාසිකම් ප්‍රශ්නයක් නොවේ යන අදහස නිවැරදි කිරීමයි. මෙය ගැටළු අවම කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳ තොරතුරු ද සපයයි.

කාන්තා අයිතිවාසිකම් යථාර්ථයක් බවට පත් කිරීම

සම්පුර්ණ පත්‍රිකාව පහලින් ලබා ගන්න:

රූප සටහන බාගත කරන්න: