කැමැත්ත

මෙම වැඩමුළුව වයස අවුරුදු 14 සහ ඊට වැඩි පුද්ගලයින් ඉලක්ක කර ඇත. මෙහි පරමාර්ථය වන්නේ කැමැත්ත යන සංකල්පය; කැමැත්ත වලංගු සහ වලංගු නොවන අවස්ථා; කැමැත්ත ඉල්ලීමට, ලබා දීමට සහ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට හැකි ක්‍රම සහ කැමැත්ත කඩ කළහොත් කුමක් කළ යුතුද යන්න පිළිබඳ හැඳින්වීමක් සැපයීමයි.

අපි කැමැත්ත ගැන කතා කරමු

සම්පුර්ණ පත්‍රිකාව පහලින් ලබා ගන්න: