ප්‍රජනක සෞඛ්‍යය

මෙම වැඩමුළුව අවුරුදු 12+ දරුවන් ඉලක්ක කර ඇත. එහි පරමාර්ථය වන්නේ කාන්තා සහ පුරුෂ ප්‍රජනක පදධතිය, ලිංගික සංසර්ගය සහ උපත් පාලන ක්‍රම පිළිබඳ නිවැරදි තොරතුරු සැපයීමයි.

ප්‍රජනක සහ ලිංගික සෞඛ්‍ය 

සම්පුර්ණ පත්‍රිකාව පහලින් ලබා ගන්න: