ශාරීරික දඬුවම්

මෙම වැඩමුළුව දෙමාපියන් සහ ගුරුවරුන් ඉලක්ක කර ගෙන ඇති අතර ශාරීරික දඬුවම්වලින් සිදුවන අහිතකර බලපෑම් මෙන්ම දරුවන්ගේ හැසිරීම් ධනාත්මක ලෙස හැඩගස්වා ගැනීමේ විකල්ප ක්‍රමද පැහැදිලි කරයි. 

ළමයින්ට ගහන්න එපා 

සම්පුර්ණ පත්‍රිකාව පහලින් ලබා ගන්න: