සමාජයේ සමානාත්මතාවය

මෙම වැඩමුළුව අවුරුදු 5+ දරුවන් ඉලක්ක කර ඇත. එහි පරමාර්ථය වන්නේ ගැහැනු ළමයින් සහ ගැහැනු අය, පිරිමි ළමයින්  හා පිරිමි අය වඩා පහත් යැයි යෝජනා කිරීමට ළමයින්ට නිරාවරණය විය හැකි ඒකාකෘතිවලට එරෙහිව සටන් කිරීම සහ ඒ වෙනුවට ගැහැණු අය හා පිරිමි අය සමාන වන අතර එකම ගෞරවයෙන් සැලකිය යුතුය යන අදහස ශක්තිමත් කිරීමයි.

අපි හැමෝම එක හා සමානයි 

සම්පුර්ණ පත්‍රිකාව පහලින් ලබා ගන්න: