ළමා අයිතිවාසිකම්

මෙම වැඩමුළුව අවුරුදු 6+ දරුවන් ඉලක්ක කර ඇත. එහි පරමාර්ථය වන්නේ දරුවන්ට ඔවුන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ තොරතුරු ලබා දීම සහ එම අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වුවහොත් කුමක් කළ යුතුද යන්නයි. එය තමා සහ අන් අය කරා ඇති වගකීම් ද හඳුන්වා දෙයි.

ළමයෙකු ලෙස ඔබේ අයිතිවාසිකම් 

සම්පුර්ණ පත්‍රිකාව පහලින් ලබා ගන්න: